Monday, December 01, 2008

Gerard Bodifee


Open letter to Mr. Gerard Bodifee

Dear Sir,

Recently I have been in the audience for your lecture “God and stones: what religion and science speak about and keep silent.”

Either I misunderstood the title or it is deliberately misleading. A better name for your tale should have been something like: “God and stones: the mental splits of a scientist next to his god”.

As engaging and well structured the part of your disquisition was on the cosmos, as woolly was the part on religion. In your thesis on ethics I strongly sensed the human and religious feelings of superiority that for centuries are the cause of a lot of misery.

Why attribute only the good to religion? Religion is nothing more then a safe harbor for the distressful and fearful and is further used by the zealots and the good-willing as hat-stand for their conviction. The same hat-stand as you use for your “religion as basis of ethics”.

Apparently you are a religious man and that's your choice. However to use your status as scientist to bring all sorts of sophisms just to justify your combination of scientist and believer I find ill-suited. It diminishes the alloy of the integrity of the human behind the scientist and believer.

Kind regards,
Circum

(link to Mr.Bodifee's site)Open brief naar De Heer Gerard Bodifee

Beste heer Bodifee,

Ik ben onlangs toehoorder geweest van uw lezing “God en het gesteente: waarover religie en wetenschap spreken en zwijgen.”

Misschien had ik het òf verkeerd begrepen òf de titel van uw lezing is bewust misleidend. Uw relaas had beter een andere titel kunnen hebben, namelijk zoiets als “God en het gesteente: de mentale spagaat als wetenschapper naast god”

Zo boeiend en gestructureerd als uw uiteenzetting over de kosmos was, zo zweverig was het gedeelte over religie. In uw stelling over ethiek proefde ik zeer sterk het menselijke én religieuze superieuriteitsgevoel en egocentrisme dat al eeuwenlang aan de wieg staat van zoveel miserie.

Waarom enkel het goede aan religie toeschrijven? Religie is niets meer dan een vluchthaven voor de angstigen en verdrietigen en wordt verder door zowel zeloten als hen van goede wil als kapstok gebruikt voor alles wat zij eraan wensen op te hangen. Dezelfde kapstok die u gebruikt voor uw “religie als basis van de ethiek”.

U bent blijkbaar een religieus mens en dat is uw keus. Echter om uw status als wetenschapper te gebruiken om met allerlei drogredenen te komen om uw combinatie van wetenschapper en gelovige te kunnen goedpraten vind ik niet gepast. Dat doet afbreuk aan het allooy van de integriteit van de mens achter de wetenschapper en gelovige.

Met vriendelijke groeten,
Circum

(
link naar Dhr.Bodifee's site)
2 comments:

Gerard Bodifee said...

Beste,

Dank voor uw berichtje. Mijn antwoord op uw commentaar kan kort zijn. Wij hebben gewoon een verschillende opvatting van wat religie is. De bezwaren tegen wat u religie noemt (hoogmoed, bedrog, enz.) heb ik ook en ze wegen voor mij minstens zo zwaar als voor u. Alleen: een schending van religie is geen religie, en deze mistoestanden zijn schendingen van religie. Wat is een religie? In de westerse traditie houdt een religie o.m. een geloof in God in. God is de absoluut zijnde, het bestaan op zichzelf, los van de beperkingen van het menselijke bestaan. God bezit dus ook niet de tekorten van het bestaan zoals wij het ervaren, zoals het kwaad, de vergankelijkheid, enz. Met andere woorden: God is het volkomen goede. Religie spreekt dus over het goede. (Nu moet ik u verzoeken mijn betoog niet telkens 'wollig' te noemen als ik mij over religieuze onderwerpen in religieuze termen uitdruk. Door over religie te spreken in meer wetenschappelijke termen, ontstaan juist de misverstanden). Wetenschap daarentegen spreekt over de werkelijkheid zoals we die aantreffen, de wordende wereld in haar onvoltooide staat. Religie spreekt over een voltooide werkelijkheid, de volkomenheid waarnaar de mens verlangt en streeft.Dat de religie in de loop van de geschiedenis vaak aanleiding heeft gegeven tot wandaden, betreur ik nog erger dan u. Maar wetenschap lijdt aan hetzelfde euvel. Om maar iets te noemen: het nazisme presenteerde zich als een wetenschappelijk verantwoorde rassentheorie. Natuurlijk was dit slechte wetenschap, maar zo zijn alle oorlogen en bedriegerijen in naam van 'God' ook slechte religie. Het heeft geen zin de wetenschap aan te vallen omdat mensen er een onwetenschappelijk misbruik van maken. Dat betekent dan juist dat de mensen meer en een betere wetenschappelijke opleiding nodig hebben. Maar op dezelfde manier kan het niet juist zijn de religie aan te vallen voor wat flagrante schendingen zijn van de inhoud van de religie zelf. De conclusie moet zijn dat het religieus bewustzijn juist moet aangewakkerd worden.We hebben in onze cultuur een sterke en gezonde rationaliteit nodig, en een sterke en gezonde religiositeit. Wetenschap spreekt over de waarheid (niet over goedheid, want ze bepaalt zich tot objectieve feiten, niet tot subjectieve appreciaties). Religie spreekt over goedheid (niet over waarheid, want de waarheid over God kennen we niet, zoals elke theoloog zal beamen).Mijn uitleg is te kort voor een zo veelomvattend probleem, maar ik hoop dat ze iets heeft kunnen verduidelijken van wat ik bedoel, wanneer ik over religieuze onderwerpen spreek.Dan nog graag één opmerking. U verwijt me mijn gezag als wetenschapper te misbruiken om sofismen te verspreiden. Ik krijg dit verwijt vaak. Maar om te beginnen begrijp ik niet wat het betekent 'gezag als wetenschapper' (in de wetenschap bestaat juist het gezagsargument niet). Ik spreek gewoon over wat ik wil zeggen. Ten tweede, ik ben geen wetenschapper, ik ben een persoon met religieuze gevoelens en met een zekere wetenschappelijke achtergrond. Waarom mag ik alleen over dat laatste spreken? Zovele mensen zijn er die mij zeggen dat ik mijn mond moet houden als ik over religie spreek. Er zijn pogingen aan de gang in deze samenleving om elk gesprek over religie, zelfs elke verwijzing naar religie onmogelijk te maken. Let er op hoe religieuze symbolen door de overheid overal geweerd worden. Dit is een ernstige vorm van onverdraagzaamheid, nu gepleegd door mensen die zich graag progressief noemen, maar die zich in werkelijkheid alleen maar vastklampen aan een ideologie van secularisme. Waarom ben ik verplicht de dogma's van het secularisme te aanvaarden? Waarom mag iedereen niet gewoon zichzelf zijn?Met een vriendelijke groet,

Gerard Bodifee

Circumspection said...

Beste heer Bodifee, dank voor uw antwoord.

Uw opmerking van “een schending van religie” laat duidelijk de typische vooringenomenheid zien van veel gelovigen (zeloot of van goede wil) ten opzichte van andersdenkenden (zelfs binnen de eigen religie).

Uw relaas waarin u uw god beschrijft en die al het goede toedicht is wat ik, ondanks uw bezwaar, toch een wollige drogredenering zou willen noemen. Het lijkt in eerste instantie misschien wel op een logische redenering maar is in feite niet meer dan een opsomming van negen geponeerde stellingen.

U schrijft: “God is (1) de absoluut zijnde (2), het bestaan op zichzelf (3), los van de beperkingen van het menselijke bestaan (4). God bezit dus ook niet de tekorten van het bestaan zoals wij het ervaren (5), zoals het kwaad (6), de vergankelijkheid (7), enz. Met andere woorden: God is het volkomen goede. (8) Religie spreekt dus over het goede. (9)”

Dat ik u verwijt u uw gezag als wetenschapper te misbruiken is omdat u zich erop voorstaat doctor te zijn in de Wetenschappen, iets wat bij het begin van de lezing zeer duidelijk benadrukt werd. Het is daarom dat ik zo sterk reageer. U brengt uw waarheid over religie onder het mom van dezelfde autoriteit die u als doctor in de Wetenschappen heeft. Vanuit de wetenschappelijke ethiek en respect voor uw toehoorders zou u, mijn inziens, uw publiek moeten inlichten over de twee petten die u tijdens uw lezing draagt.

Met vriendelijke groeten, Circum